Theo Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844), doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là “loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, và có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu”. Đề án 844 có mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

Trung tâm STAS tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ phục vụ doanh nghiệp; Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật và các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển KH&CN, đưa nhanh các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống, tập trung vào công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong các lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch và chế biến sản phẩm nông nghiệp, cải tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, cạnh tranh được với thị trường trong khu vực.

 

Một số dịch vụ của STAS:

(1) Hỗ trợ tư vấn thực hành quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp;

(2) Hỗ trợ tư vấn đào tạo kiến thức về quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nhận diện được các tài sản vô hình trong doanh nghiệp, hiểu rõ các chức năng và nhiệm vụ của các đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền tác giả để có thể cân nhắc trước khi áp dụng bảo vệ tài sản trí tuệ do mình tạo ra hoặc là nhượng quyền;

(3) Hỗ trợ tư vấn các chương trình “Đổi mới sáng tạo của địa phương và Trung ương cho doanh nghiệp”;

(4) Hỗ trợ tư vấn chuyển giao công nghệ và thiết bị;

(5) Hỗ trợ tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ lĩnh vực sản xuất và chế biến nông nghiệp;

(6) Hỗ trợ tư vấn các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và tiếp cận các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp trong nước và quốc tế.