Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

Năm 2020:

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN là tổ chức KH&CN công lập trực thuộc Cục Công tác phía Nam, triển khai các hoạt động nghiên cứu; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực phía Nam theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN phụ trách:

  1. Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu trong sản xuất và phát triển sản phẩm trên thị trường.
  2. Tổ chức triển khai các nghiên cứu ứng dụng từ nhu cầu các đơn vị, doanh nghiệp.
  3. Tổ chức phối hợp nghiên cứu triển khai các dự án nghiên cứu phát triển của các đơn vị doanh nghiệp.

Đề tài, dự án

Dự án đang thực hiện:

  • Rong nho

Dự án đã thực hiện:

  • Hệ thống quan trắc môi trường nước nuôi tôm