Trung tâm Phát triển dịch vụ và Khai thác hạ tầng Khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức KH&CN công lập trực thuộc Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, triển khai các hoạt động nghiên cứu; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực phía Nam theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng anh là Center for Services and Infrastructure Development (Viết tắt là CSID).

Với phương châm “Cầu nối thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ” Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ sau:

– Chủ trì, phối hợp các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp trên địa bàn để huy động các nguồn lực phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, các chương trình, dự án về KH&CN.

– Tổ chức và hợp tác tổ chức đào tạo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

– Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật và các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển KH&CN.

– Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ KH&CN.

– Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu triển khai và chuyển giao công nghệ.

– Tổ chức hội nghị, hội thảo về KH&CN.

– Đánh giá, thẩm định:

+ Dự án đầu tư công nghệ, thiết bị công nghệ

+ Tác động môi trường

+ Hợp đồng chuyển giao công nghệ

+ Những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ

+ Năng suất chất lượng

+ Các nội dung khoa học và công nghệ khác

Trụ sở Trung tâm Phát triển dịch vụ và Khai thác hạ tầng Khoa học và công nghệ (CSID)

Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên – P. Bến Nghé – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh.

Tel: 0968 490 196

Email: ttdvht@most.gov.vn