GIỚI THIỆU

Giới thiệu

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN là tổ chức KH&CN công lập trực thuộc Cục Công tác phía Nam, giúp triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; cung cấp các dịch vụ KH&CN trên địa bàn phía Nam theo quy định của pháp luật.
Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng anh là Center for Science and Technology Application and Services (viết tắt là STAS).
Với phương châm “Cầu nối thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ” Trung tâm có chức năng:
– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, các chương trình, dự án về KH&CN.
– Tổ chức và hợp tác tổ chức đào tạo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.
– Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật và các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển KH&CN.
– Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ KH&CN.
– Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu triển khai và chuyển giao công nghệ.
– Tổ chức hội nghị, hội thảo về KH&CN.
– Đánh giá, thẩm định:
+ Dự án đầu tư công nghệ, thiết bị công nghệ
+ Tác động môi trường
+ Hợp đồng chuyển giao công nghệ
+ Những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ
+ Năng suất chất lượng
+ Các nội dung khoa học và công nghệ khác
Trụ sở Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN
Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên – P. Bến Nghé – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh.
Tel: (08) 38226325 – Fax: (08) 38273803
Email: stas.sromost@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo trung tâm

Giám đốc: Vương Đức Tuấn
ĐT: (08) 3822 6324 DĐ: 0938 394 594
Email: vuongductuan2012@gmail.com

Phó Giám đốc: Lưu Tiến Dũng
ĐT: (08) 3822 6324 DĐ: 090 648 7777
Email: dunglt.kcnhcm@yahoo.com

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hoàng Liên
ĐT: (08) 3822 6325 DĐ: 0903 777 500
Email: liennguyenhoang@yahoo.com

Chức năng, nhiệm vụ

A. Chức Năng
1. Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Cục Công tác phía Nam, giúp Cục trưởng triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ: cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn phía Nam theo quy định của pháp luật.
Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng anh là Center for Science and Technology Application and Services (viết tắt là STAS).
2. Trung tâm được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.
3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để giao dịch và hoạt động theo quy định của pháp luật.
Trung tâm có trụ sở chính tại 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
B. Nhiệm vụ
1. Là đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) được hình thành từ các quan hệ phối hợp, hợp tác trong nước và nước ngoài, các chương trình, dự án về KH&CN theo chức năng được giao của Trung tâm.
2. Tổ chức đào tạo ngắn hạn, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật và các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển KH&CN, đưa nhanh các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.
4. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, tập trung vào công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong các lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch và chế biến sản phẩm nông nghiệp, cải tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, cạnh tranh được với thị trường trong khu vực theo quy định của pháp luật.
5. Xây dựng cơ sở dữ liệu kỹ thuật về khoa học và công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
6. Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ trong việc đánh giá, thẩm định dự án đầu tư công nghệ, thiết bị công nghệ, tác động môi trường, hợp đồng chuyển giao công nghệ; những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, năng suất chất lượng và các nội dung khoa học và công nghệ khác theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, liên kết với các tổ chức, doạnh nghiệp, cá nhân trong hoạt động nghiên cứu triển khai và chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.
8. Tổ chức hội nghị, hội thảo về khoa học và công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
9. Quản lý nhân lực, tài sản, tài chính, tài liệu của Trung tâm theo phân cấp của Bộ và theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Công tác phía Nam giao