Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ.
31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

(028) 38 226 325
(028) 38 226 324

Website: http://stas.gov.vn

Gửi thông tin!