1. Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng tiếp nhận các công nghệ được chuyển giao và dự báo nhu cầu cấp thiết các lĩnh vực công nghệ cần được nghiên cứu, chuyển giao trong thời gian tới tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)” – Đã nghiệm thu – Tham khảo.

2. Dự án Chương trình 712 “Nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD lĩnh vực lương thực của Công ty CP Bảo vệ thực vật An giang – AGPPS – thông qua việc áp dụng các giải pháp về năng suất, chất lượng” – Đang triển khai.

3. Đề tài cấp Bộ: “Đề xuất mô hình liên kết hoạt động cung ứng dịch vụ KH&CN khu vực Nam Bộ” – Đang triển khai.

4. Nghị định thư Hợp tác với Trung Quốc “Hợp tác với Sàn giao dịch công nghệ Thượng Hải (STTE) để nghiên cứu, ứng dụng triển khai Sàn giao dịch công nghệ (SGDCN) Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh” – Đang triển khai.

5. Đề tài cấp Bộ “Đề xuất giải pháp chính sách để nâng cao hiệu quả tiếp nhận công nghệ được chuyển giao trong lĩnh vực nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long” – Đang triển khai