• Xây dựng Trung tâm Phát triển dịch vụ và Khai thác hạ tầng Khoa học và công nghệ (CSID) thành đơn vị hỗ trợ phát triển giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, đặt doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực ứng dụng và triển khai công nghệ mới, đưa Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập nhanh vào chuỗi giá trị toàn cầu.
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, cơ sở vật chất hiện đại, chuyển giao công nghệ quản trị tiên tiến và tổ chức thực hiện bằng chính nguồn lực của khách hàng, mở rộng hợp tác phát triển tiềm lực KH&CN, phục vụ phát triển bền vững của doanh nghiệp.