Chức năng – Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

(Theo Quyết định 04/QĐ-CPN ngày 10/02/2015 về việc ban hành Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ)

Chức năng:

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ có chức năng triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ cho các địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ:

  • Là đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo chức năng được giao của Trung tâm;
  • Tổ chức đào tạo ngắn hạn, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;
  • Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật và các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển KH&CN;
  • Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất đời sống, tập trung vào công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong các lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch và chế biến sản phẩm nông nghiệp, cải tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, cạnh tranh được với thị trường trong khu vực theo quy định của pháp luật;
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu kỹ thuật về khoa học và công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;
  • Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động nghiên cứu triển khai và chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật;
  • Tổ chức hội nghị, hội thảo về khoa học và công nghệ trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao;
  • Quản lý nhân lực, tài sản, tài chính, tài liệu của Trung tâm theo phân cấp của Bộ và theo quy định của pháp luật;

Chuyên mục KH&CN

Các nhà sáng chế không chuyên sẽ được hỗ trợ nhiều mặt

Các nhà sáng chế không chuyên, kể cả những người có bằng sáng chế được công nhận và những người mới có ý tưởng...

Hướng dẫn về cơ chế khoán chi nhiệm vụ khoa học công nghệ

Bộ KH&CN vừa tổ chức giới thiệu Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách...

Ông Chu Ngọc Anh giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Sáng ngày 9/4/2016, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. Theo đó, ông Chu...

Bài viết mới

Tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, phát triển...

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (thuộc Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN) phối hợp Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ...

KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN...

Để thúc đẩy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại khu vực Nam Bộ, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ...

Khóa đào tạo An toàn bức xạ tháng 8 năm 2016 .

Ngày 24/8/2016 Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN thuộc Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN đã khai giảng lớp “Tập huấn...